Vítáme Vás na webu MŠ

Filozofie naší MŠ

Filozofií naší mateřské školy (MŠ) je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit základy k celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb.Podporu našemu úsilí vyjadřují dnes dospělí absolventi naší školy, rodiče našich dětí, kteří na dobu strávenou v MŠ vzpomínají jako na jedno z nejhezčích životních období. Právě takové okamžiky dávají smysl naší práci a utvářejí naši vizi pro budoucnost.

Vize naší MŠ

Přejeme si, aby naše děti v MŠ prožily šťastné dětství plné her, zábavy a kvalitních prožitků. Věříme, že právě v MŠ získají hodnoty a základy, na kterých budou moci stavět ve škole i v životě.

Chceme děti naučit:

 • pochopit samy sebe a své místo ve škole, rodině, společnosti;
 • uvědomit si hodnoty jako je přátelství, kamarádství, láska.

 Chceme posilovat kladný vztah:

 • k místu, kde se narodily a kde žijí se svou rodinou;
 • k lidem starým, nemocným a odlišným než jsou samy;
 • ke kultuře a kulturně historickým tradicím naší obce;
 • k přírodě, která nás obklopuje, a naučit děti, že příroda potřebuje naši ochranu a péči.

Naši mateřskou školu najdete na adrese Zacharova 17, PSČ 373 16, Dobrá Voda u Českých Budějovic.

O nás

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

(Jan Amos Komenský)

Tento citát vyjadřuje, jak důležitou roli v životě člověka hraje předškolní vzdělávání pro život každého z nás. My jsme si toho dobře vědomi. V naší MŠ je vzdělávací nabídka pestrá a vyvážená a staví na humanistických a demokratických principech ve vzdělávání. Vycházíme z osobnostního pojetí dítěte, což znamená, že naším posláním je vnímat celistvě osobnost dítěte, naslouchat dětem, naplňovat jejich potřeby a být jejich průvodcem na cestě za poznáním.

Respektujeme, že při výchově dítěte má rodina primární a nezastupitelnou roli, proto navazujeme na výchovu v rodině a spolupracujeme s ní. Důraz klademe na přípravu na školu, nově je zřízena jedna třída pouze pro předškoláky, kteří mají od 1.9.2017 povinnou předškolní docházku.

Mateřská škola je součástí právního subjektuZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic. Se základní školou www.zsdobravoda.eu, obecním úřadem www.dobravodaucb.cza domovem důchodců www.domov-dobravoda.czv naší obci úzce spolupracujeme. Tato spolupráce má dlouholetou tradici. V rámci prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi (šikana, drogová závislost) spolupracujeme s Policií ČR a Městskou policií v ČB.

Dobrovodský pramínek je název školního vzdělávacího programu(ŠVP),podle kterého s dětmi pracujeme. K názvu nás inspirovala poloha a historie obce, vyvěrající prameny, těžba rudy a cihlářské hlíny. Svou úlohu sehrál i název obce.

ŠVP nabízí všestranný rozvoj dítěte založený na smyslovém vnímání a interaktivním i prožitkovém učení. Děti mohou pracovat ve skupinkách nebo individuálně, vše probíhá formou hry a tvořivosti. Specifickou formu učení představuje didakticky zacílená činnost, která směřuje k naplnění konkrétních cílů formou záměrného i spontánního učení. ŠVP zahrnuje několik tematicky zaměřených projektů.

Putování s ježkem Bodlinkouje projekt zaměřený na seznamování dětí s živou i neživou přírodou.EKO-pramínekje projekt ekologického charakteru a projekt Zdravý pramínekse zabývá zdravým životním stylem. V naší oblasti se těžila hlína na pálení cihel a v minulosti zde byly cihelny. Navázali jsme na tuto tradici a pokusili se o keramickou tvorbu. Děti pracují s keramickou hlínou prostřednictvím projektu Pramínek keramiky. K úpravě výrobků využíváme vlastní keramickou pec.Koncem roku 2015 jsme si z rozpočtu školy zakoupili pec větší.Když se práce podaří, máme spoustu krásných výrobků pro rodiče a přátele školy. K seznamování dětí s angličtinou nám slouží program Pramínek angličtiny. V roce 2009 jsme se zapojili do projektu Recyklohraní. V MŠ třídíme papír, z domova děti přinášejí drobné elektrospotřebiče a použité baterie, které odkládáme do sběrných boxů v MŠ.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Charakteristika školy

Mateřská škola je součástí právního subjektuZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic. Budova MŠ se nacházív klidném centru obce, v blízkosti obecního úřadu a barokního kostela Panny Marie Bolestné. MŠ sousedí částí zahrady s domovem důchodců, hřištěm s tenisovými kurty, za nimi se nachází lesopark.

Areál školní zahrady je vybaven houpačkami, nerezovou a plastovou skluzavkou a kolotočem. Každá ze čtyř tříd využívá určenou část zahrady s pískovištěm. Častým cílem vycházek dětí jsou lesy a louky v okolí Dobré Vody nebo nedaleký rybník Lusný.Právě při těchto příležitostech se děti učí chránit přírodu a pečovat o ni.

Kapacita MŠ je 105 dětí ve třech věkově smíšených třídách a jedné třídě pouze pro předškoláky. Každá třída má svůj název – Bodlinky, Koťátka, Slůňátka a Broučci. Třída Broučků byla vybudována za pouhé dva měsíce letních prázdnin na základě rozhodnutí zřizovatele. Do provozu byla uvedena 1. 9. 2008 s omezenou kapacitou 15 dětí. V lednu 2015 byla přestavbou pavilonu a připojením sousedního bytu k areálu MŠ navýšena kapacita třídy Broučků o 10 dětí.

Budova má pavilónový charakter a jednotlivé pavilony jsou propojeny spojovací chodbou. Každý pavilon je tvořen šatnou, třídou, hernou, ložnicí, hygienickým zázemím, zázemím pro personál, skladem hraček pro venkovní využití a přípravnou jídla. Celý areál je vytápěn zemním plynem.

O provoz školy se stará třináctičlenný tým pracovníků viz. Náš tým

Náš tým

V naší škole pracuje osm pedagogických pracovnic. Všechny splňují kvalifikační předpoklady pro výkon povolání a dále se vzdělávají v oboru v rámci cyklu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Bc. Eva Miglová

Je pověřená vedením MŠ. Učitelka ve třídě Bodlinek. Zajišťuje kontakty školy s institucemi, se ZŠ, s obecním úřadem, ŠPZ a SPC centry. Vytvářela a koordinuje školní vzdělávací program (ŠVP), který je v platnosti od 1. 9. 2018. Provádí metodickou činnost na škole. Stará se o dostatečné a kvalitní vybavení školy učebními pomůckami, hračkami, materiálem a vybavení školní zahrady. Zajišťuje prezentaci školy na veřejnosti  –  vystoupení dětí, výstavy dětských prací. Nacvičuje s dětmi školní besídky, je autorkou projektu Lego pramínek a Pramínek seznamování s angličtinou. Zajišťuje spolupráci s Policií ČR, Městskou policií v ČB na téma sociálně patologických jevů a dopravní výchovy.

Bc. Pavla Závišová

Třídní učitelka ve třídě Bodlinek. Stará se o přípravu předškoláků. Má na starosti prezentaci MŠ ve výtvarných soutěžích, výstavy a výzdobu areálu mateřské školy. Nacvičuje s dětmi besídky a veřejná vystoupení. Zajišťuje plavecký výcvik předškoláků. Je pověřená spoluprací MŠ se ŠPZ.

Bc. Martina Marková

Třídní učitelka ve třídě Broučků. Je autorkou programu výchovy ke zdravému životnímu stylu Zdravý pramínek a ekologického programu EKO pramínek. Vede pěvecký sboreček MŠ.  Nacvičuje s dětmi besídky a veřejná vystoupení pro Domov důchodců a vánoční zpívání v kostele Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě. Je koordinátorkou Recyklohraní MŠ. Zajišťuje spolupráci s rodiči dětí v případě individuálního vzdělávání.

Jitka Špengerová

Učitelka ve třídě Broučků. Rozšířila náš pedagogický sbor na poloviční úvazek od prosince 2018. Zabezpečuje přednášky a naučné programy. Nacvičuje s dětmi školní vystoupení pro rodiče.

Zuzana Strnadová

Třídní učitelka ve třídě Slůňátek. Po absolvování kurzu logopedické prevence je logopedickou preventistkou školy. Pracuje s dětmi na základě doporučení logopedické poradny. Vše, co v MŠ zažijeme, zaznamenává do kroniky školy. Nacvičuje s dětmi školní besídky.

Kristýna Hejlová

Učitelka ve třídě Slůňátek. Ve škole zajišťuje zpracování pořízené fotodokumentace a videozáznamů z akcí pořádaných školou. Nacvičuje s dětmi školní besídky. Zabezpečuje všechny kulturní akce pro MŠ.

Renáta Rejžková

Třídní učitelka ve třídě Koťátek. Vede pěvecký sboreček MŠ. Nacvičuje s dětmi veřejná vystoupení pro Domov důchodců, zajišťuje vánoční zpívání v kostele Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě.  Připravuje slavnosti a besídky pro rodiče.

Michaela Kordinová

Učitelka ve třídě Koťátek. Vede sportovní aktivity dětí atletiku a aerobic pro předškoláky, sportovní hry MŠ. Stará se o dětskou a učitelskou knihovnu školy. Nacvičuje s dětmi školní besídky a veřejná vystoupení.

  

Provozní pracovnice:

Helena Valentová je vedoucí školní stravovny a Renata Koutková pracuje jako kuchařka. Obě se v MŠ starají o kvalitní a zdravou stravu našich dětí.

Václava Kadlecová pracuje jako školnice. Milena Scheinpflugová a Jana Koubová  se starají o čistotu a pořádek v naší MŠ.

 

Pro rodiče

V této části naší webové prezentace uvádíme všechny praktické informace, které jsou potřebné pro nástup Vašeho dítěte do naší mateřské školy. Naleznete zde například důležité informace o platbě školného a stravného, systému omlouvání dětí nebo seznam věcí, které bude Vaše dítě při nástupu do MŠ potřebovat. S časovým zařazením jednotlivých činností během dne se seznámíte prostřednictvím podrobného harmonogramu dne.

Prosíme Vás, abyste této části věnovali náležitou pozornost. V případě nejasností nebo dotazů nás můžete kontaktovat na tel.č.: +420 387 200 346 nebo na e-mailové adrese ms.dobravoda@seznam.cz.

 

  Co děti potřebují

Aby se dětem v naší mateřské škole co nejvíce líbilo, je nutné, abyste je z domova vybavili následujícími věcmi:

 • Pohodlné a praktické oblečení do vnitřních prostor školky. Dítě v   tomto oděvu stráví většinu dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo pohodlně. Džíny takovým oblečením rozhodně nejsou.
 • Přezůvky, které bude dítě nosit pouze ve třídě, doporučujeme z důvodu bezpečnosti s pevnou patou (ne pantofle). Přezutí na ven je nejvhodnější na suché zipy nebo nazouvací, označené příjmením nebo iniciálami dítěte.
 • Oblečení pro pobyt venku je vhodné adekvátně přizpůsobit ročnímu období. Doporučujeme jedno oblečení na písek, které může dítě ušpinit.
 • Počasí bývá někdy nepřející, a proto by každé dítě mělo mít k dispozici pláštěnku a holínky.Chodíme ven za každého počasí.
 • Pro případ nehody je nezbytné kompletní náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, kalhoty, ponožky), které má dítě uloženo v šatně.
 • K odpolednímu odpočinku uleháme v pyžamku!
 • Pro případ nachlazení budou děti potřebovat papírové kapesníky hygienicky balené v zásobníku z tvrdého kartonu. 

 

Organizace dne

Provozní doba naší MŠ je každý pracovní den od 6.15 do 16.15 hodin.

 • V průběhu dne se střídají spontánní a řízené činnosti v takovém poměru, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, oslavám tradičních svátků (Vánoce, Velikonoce) nebo podnětům ze strany dětí. Proto v zimě nosíme zvířátkům do lesa kaštany, žaludy a jablíčka nebo mrkev a na Vánoce jim zdobíme vánoční stromeček.
 • Jak probíhá obyčejný den v naší mateřské škole? Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. První příchozí ponecháváme sloučené v jedné třídě do sedmi hodin, potom přejdou do svých tříd.
 • Dopolední část dne zahrnuje svačinu a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností. Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, které zůstávají, čeká odpolední spánek nebo odpočinek. Po odpočinku následuje svačinka, volné hraní či kolektivní hry, ale i individuální práce. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a náš den je u konce.

 

Stravné a školné

 • Stravné i úplata za vzdělávání (školné) se hradí souhlasem k inkasu z účtů rodičů. Platby jsou hrazeny do 15. dne příslušného měsíce. Sjednejte si souhlas s inkasem ve prospěch účtu ZŠ a MŠ000027 – 6727450237/0100 (KS 0558) s minimálním limitem 2 000,- Kč nebo bez limitu. Pokud si budete zřizovat limit pro výši provedení platby, nestanovujte si limit nižší než 2 000,- Kč. Při malém limitu, pokud výše úplaty za vzdělávaní (školné) a stravné překročí Vámi stanovenou částku, se platba neprovede.
 • Stravné – číslo Vašeho účtu, ze kterého budeme čerpat, je nutno nahlásit ve třídě, kde Vám učitelka předá k vyplnění stravovací list. Platby přes účty se zúčtovávají mezi 10. – 15. dnem v měsíci, proto je nutné ohlídat si dostatečný zůstatek na účtu, jinak se platba neprovede. Celodenní stravné činí 31,- Kč/den, děti s odkladem školní docházky platí 34,- Kč/den. Odhlašování dítěte z důvodu nepřítomnosti je možné den předem osobně nebo telefonicky na tel. čísle +420 387 200 346, a to do 12.00 hod. Po nepřítomnosti dítěte je nutné dítě znovu přihlásit stejným způsobem, tj. den předem osobně nebo telefonicky, a to do 12.00 hod.
 • Úplata za vzdělávání (školné) činí 300,- Kč/měsíc při celodenní docházce. Poslední rok docházky je bez úplaty, i pokud má Vaše dítě odklad školní docházky. Pokud Vaše dítě nebude MŠ navštěvovat celý měsíc a bude řádně omluveno, činí úplata za vzdělávání 150,- Kč/měsíc.
 • Úhrada školného a stravného v době prázdninového provozu se řídí vnitřní směrnicí MŠ, která je vyvěšena v šatnách jednotlivých tříd.

Nadstandardní aktivity

 pro předškoláky v rámci činností MŠ

 • Ve škole má dlouholetou tradici pěvecký sboreček.Děti, které ho navštěvují, prezentují školu na veřejných vystoupeních. 
 • S hudbou a zpěvem souvisí pohyb, a tak mají pohybově nadané holčičky možnost navštěvovat aerobic, kluci atletiku.
 • Pro první seznamování s cizími jazyky přibližujeme dětem hravou formouangličtinu.
 • Nejstarší děti mají možnost se otužovat a zlepšovat fyzickou kondici v rámci předplavecké výuky v krytém bazénu v Českých Budějovicích. V tomto školním roce 2018/2019 nám však plavecká škola nemůže zajistit účast na plavání s předškoláky z důvodu naplněnosti kapacity bazénu školami.
 • Dětem z nábožensky založených rodin umožňujeme navštěvovat náboženství, které ve škole vedou řádové sestry z Kongregace Školských sester de Notre Dame v Českých Budějovicích viz notredame.cz.

 

Novinky

Od 1.9.2017 je povinná předškolní docházka pro děti 5 leté.

 • Vážení rodiče, zápis do naší mateřské školy  pro školní rok 2019/2020 bude probíhat první polovině měsíce května 2019. Termín bude upřesněn.

        Divadelní představení

 • Vítáme Vás na našich nových webových stránkách. Doufáme, že se Vám naše internetová prezentace líbí a naleznete zde rychle a pohodlně všechny informace ohledně činností naší mateřské školy.

Kontakt

 • MŠ Dobrá Voda
  Zacharova 17
  373 16 Dobrá Voda
 • : + 420 387 200 346
 • E-mail: dobravoda@seznam.cz

Fotogalerie

Vítáme Vás v naší fotogalerii. Sem budeme postupně přidávat fotografie ze života Vašich dětí v MŠ nebo jejich prací.